Zamieszczone poniżej postanowienia to prawna umowa pomiędzy użytkownikiem a firmą Connect sp. z o.o. Poprzez dostęp, przeglądanie i/lub korzystanie z tej strony sieci web, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się ze sformułowanymi tu postanowieniami w zakresie wszystkich stosownych praw i przepisów, włącznie z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tymi postanowieniami, nie powinien korzystać z tej strony sieci web. Ta strona sieci web może zawierać inne uwagi dotyczące własności i informacje o prawach autorskich, których postanowienia należy przeczytać i przestrzegać. Informacje na tej stronie sieci web mogą zawierać techniczne niedokładności i błędy typograficzne. Informacje mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez powiadomienia. Connect sp. z o.o. może także wykonać poprawki i/lub zmiany produktów i/lub programów opisanych w niniejszych informacjach, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Connect Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność dostarczonych informacji, a odpowiedzialność za korzystanie z tych informacji spoczywa po stronie użytkownika. Connect Sp. z o.o. nie gwarantuje, że jakiekolwiek zgłoszone problemy mogą zostać rozwiązane przy użyciu dostarczonych przez Connect Sp. z o.o. informacji. Poprzez zapewnienie tych informacji, Connect Sp. z o.o. nie gwarantuje żadnych licencji do praw autorskich, patentów lub wszelkich innych praw własności intelektualnej.
W żadnym przypadku Connect Sp. z o.o. nie będzie opowiadać za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub konsekwentne szkody wynikające z korzystania z tej strony sieci web lub innych stron do których, znajdują się tu hiperłącza, włącznie, ale bez ograniczenia, z wszelką utratą zysków, przerwaniem działalności, utratą programów klub innych danych z systemu obsługi informacji użytkownika lub z innymi szkodami nawet, przy wcześniejszej wyraźnym ostrzeżeniu o możliwości wystąpienia takich szkód. Wszelkie informacje dostarczane są przez Connect Sp. z o.o. wyłącznie w stanie „jakie są”. Connect Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych zażaleń, ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, włącznie z dorozumianymi gwarancjami dopasowania do określonego celu, gwarancjami przydatności handlowej i nie naruszenia praw autorskich. Niektóre teksty na tej stronie sieci web, mogą być dostępne w innych językach niż język angielski. Tekst może być tłumaczony przez tłumaczy lub oprogramowanie komputerowe, bez udziału lub przeglądania przez ludzi. Te tłumaczenia są dostarczane dla wygody użytkownika, a firma Connect Sp. z o.o. nie przyjmuje zażaleń lub nie ponosi zobowiązań w odniesieniu do dokładności lub kompletności tłumaczenia, zarówno wygenerowanego komputerowo jak i wykonanego przez tłumacza.